Mechkaplin.com - bir KESİCİ Dış Ticaret Ltd. Şti. yapımıdır.

mechkaplin

Yiv Oluğu Dizaynı

Yiv Olugu Dizayni Pic-1

Esnek bağlantı lar ile birleştirilen yiv oluldan genelde iki yolla uygulanır. En çok kullanılan yöntemde boru uçlan birleştirme noktalarında birbirlerine örtüşlürülür. Yiv oluğu uygulamalarında, üst boru konmadan önce contanın alt boruya yerleştirilerek boru ucundan geri çekildiğini unutmayın. Yiv oluklarının sabitlenmesi, boru uçları öriüsükken basınçlama öncesinde veya basınçlama sırasında basınç nedeniyle boru uçları tam aynlacakken yapılır. Yiv oluğu montajı için bir diğer yöntem ise yiv oluğu sapına ek bir boru parçası yerleştirilerek boru uçlan arasına kalınlığı daha önceden belirlenmiş bir metal ayı rıcı yerleştirmektir.

Bu durumda List boru parçası sabitlenir, metal ayı raç alınırvebirlestirici monte edilir. Bu yöntem boru bağlantı noktalarında daha önceden belirlenmiş bir boşluk oluşmasını sağlar ve termal nedenlerden ötürü bir hareket beklendiğinde veya basınca dayalı kesme kuvvetinin sert bağlantılara zarar verebileceği sabit kollu (dişli, kaynaklı veya flanşlı) bağlantılı sistemlerde yararlı olabilir. Aşağıdaki örnekler şimdiye kadar karşılaşılmış oluk dizaynlanna göre geliştirilmiş montaj yöntemleridir

Kollu bağlantısı olmayan oluklar

Boru uçlarını örtilşKirerek oluğu monte edin. Oluğun tabanına borunun, bağlantıların ve sıvının toplam ağırlıklannı taşiyabilecek bir ankraj yerle.şlirin. Her boru parçasında en az, basınç ve termal genleşme neticesinde boru hattı üzerinde bağlantı noktalarında ortaya çıkabilecek bozulmaları engelleyecek boru kılavuzları kullanın. Herhangi bir ara ankraja ihtiyaç olmadığını not edin. Sisteme basınca maruz kaldığında, bağlantı haznesinde yer alan boru uçlarının maksimum oranda ayrışmasına sebep olan itme basıncı sebebiyle boru çıkışlarında bir “uzama” meydana gelir. Çıkışta oluşabilecek maksimum genleşme öncesinden belirlenebilir. (“Doğrusal hareket”e bakınız.) Bu ömekte oluk üzerindeki boru uzunluğu “L”, basınç ve sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan toplam hareket “M”nin sağlanabilmesi için gerekli sapmayı oluşturacak kadar uzun olmalıdır.

Kollu Bağlantılı Oluklar

Oluğu, önceden boşluğunu belirleme yöntemiyle monte edin. Boruyu tabanda veya taban yakınında Ilim basınç yükünü, boru ağırlığını ve sıvı ağırlığını taşıyabilecek basınç ankrajı “A” ve oluk üzerindeki basınç ile boru kolonu ağırlıklannı taşiyabilecek ankraj “B” ile ankrajlaym. “A” ve “B” ankrajlan arasına “C” ankrajlannı uygulayın. Ayrıca, her bir diğer boru parçasına ara mengeneleryerleştirin.

Yiv Olugu Dizayni Pic-2

Bu sisteme basınç verildiğinde basınçtan kaynaklanan boru hareketi zorlanacak ve kollu bağlantılarda kesme kuvveti oluşmayacaktır.


Yanlış Hizlama ve Sapmalar

Borulama düzgün hizalanmadığında esnek birlesimlerin açısal hareket kapasitesi boru bağlantı noktalarının birleşimine katkı sağlamaktadır. Yanal boru hizasızlığı için en az iki adet bağlantı gerekmektedir. Sapma (uzunlamasına hizasızlık), sapma açısı belirli boy ve tip için performans verilerinde sunulan değerleri aşmadığı sürece tek bir bağlantıyla geçiştirilebilir. Bağlantmın açısal sapma kapasitesini karşılayabilecek bir boru bağlantı noktası, basınca ve terrnal yüklere, nasıl yüklendiğiylealakalı olarak tepki verecektir. Serbest bir bağlantı noktası ise aynı yüklere, doğrularak, yani o noktadaki sapmaları yok etmese de onları azaltarak tepki verecektir. Eğer boru planlamasında sapma hesaba katıldlysa ve mutlaka oluşması gerekiyorsa, yatay yüklere karşı direnmesi ve bağlantı noktasını sapma koşulunda tutması için yeterli sayıda ankrajlama gerekecektir.


Yiv Olugu Dizayni Pic-3
Boru hattı ana çizgisinden oluşan sapma miktarı aşağıdaki denklemler aracılığıyla hesaplanabilir.

M- L sin

Θ= sin-1 (G/D) M=(G/D)xL

Burada;

M Hizasızlık(inç)

G= Performans verilerinde gösterilen (değeri dizayn faktörü ile azakı ‘ocak olan) izin verilebilecek maksimum boru ucu hareketi (inç)

Θ = Performans verilerinde gösterilen (değeri dizayn Faktörü ile azaltılacak olan) merkezden minimum sapma derecesi

D= Boru dış çapı (inç)

L Boru uzunluğu (inç)

Yiv Olugu Dizayni Pic-1Eğri Planı

Her bir bağlanh noktası eğrisinde ocısal sapma doğrusol boru uzunluldan birleşimleri kullanılarak planlanabilir.

Bu örnek eğri yançapının, gerekli bora uzunluldarının ve gerekli bağlantı sayısının nasıl hesaplanocağon gosterrnektedir


R = L/(2 x sin ( /2))

L=2xRxsin ( /2)

N = T/

Burada;

N – Bağlantı sayısı

R – Eğri yarıçapı (Fit)

Θ – Her bir bağlammın merkezden saprnası (derece) (Bağlantı performans verilerine bakın, değeri dizayn faktörü ile azaltılacak.)

T – Tüm bağlantıların toplam açısal sapması